Földi vándorútunk jelesebb mérföldköveihez érve mindig érdemes visszapillantani az elmúlt időszakra, hogy észrevegyük, miképpen rajzolódott ki az isteni Gondviselés ujjlenyomata a mögöttünk hagyott történelemben. A 20.század különösen gazdagnak bizonyult isteni üzenetekben. Az Ég a Szűzanyán keresztül többször és több helyen üzent az emberiségnek, hogy megmentse a népeket és országokat a rájuk váró súlyos csapásoktól.

Ninive történetéből tudjuk, hogy lakói megmenekültek, mert elfogadták Isten üzenetét, amelyet Jónás próféta közvetített feléjük: szőrruhába öltözve bűnbánatot tartottak és böjtöltek. Ezért Isten megkegyelmezett nekik. Szodoma és Gomorra elpusztult, de tudjuk, hogy ha 10 igaz embert talált volna Isten a városukban, megkegyelmezett volna nekik. Ugyanígy, a 20. század borzalmas háborúi és önkényuralmi rendszerei azokban az országokban pusztítottak, ahol Isten nem talált elegendő, népéért vezeklő igaz embert, hogy általuk megmentse az országot. Portugália kivételnek bizonyult: ott nem volt front, nem volt bombázás, nem volt testvérgyilkos polgárháború másfél millió áldozattal, mint a szomszédos Spanyolországban, ott nem volt hitleri önkényuralom, sem kommunizmus. Portugália a 20. század folyamán mindvégig a béke szigete maradt. Vajon miért? Talán a vak véletlen szeszélye folytán, mert félreeső földrajzi fekvése ezt lehetővé tette? Koránt sem! A magyarázat kulcsát Fatima adja meg.

Fatima 1917-ig egy jelentéktelen apró település volt Lisszabontól 130 km-re, a térképek sem jelezték.

Akkortájt szegény, mindennapi megélhetésükért küzdő földművesek lakták ezt az elmaradott vidéket. Gyerekeikre is nehéz sors várt, segíteniük kellett a ház körül, őrizniük kellett az állatokat. Az iskolába járás luxus volt, a faluban még az elemi iskola sem nyílt meg. A Marto család 10. és 11. gyermeke, a nyolc éves Francesco és a 6 éves Jacinta a falu határában legeltették rendszeresen a család juhait, unokatestvérükkel, a 9 éves Luciával hármasban. Luciáék öten voltak testvérek. Bár egyik gyerek sem járt iskolába, jámbor, istenfélő szüleik imádságos keresztény életre nevelték őket. A nyáj őrzése közben bőven volt idejük a játék mellett arra, hogy az ebéd utáni pihenő alatt elővegyék a rózsafűzért és azt imádkozzák. A Gondviselés az ő tiszta gyermeki lelkületüket szemelte ki arra, hogy irgalmának különleges közvetítői legyenek a 20. század bűnös emberisége felé.

1916 nyarán angyal jelent meg nekik és azt mondta: "Imádkozzatok sokat! Jézus és Mária Szentséges Szíve általatok akarja irgalmasságuk tervét megvalósítani. Imádkozzatok szakadatlanul és vezekeljetek a sok bűnért, amellyel Istent megbántják és kérjétek a bűnösök megtérését! Így ki fogjátok eszközölni hazátok számára a békét! Portugália őrző angyala vagyok, a béke angyala!

Lucia megkérdezte: hogyan hozzunk áldozatot? Az angyal így válaszolt: "Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, amelyet az Úr fog küldeni és viseljétek türelmesen". Lucia később így ír: "az angyal szavai fénysugárként hatoltak a lelkünkbe. A fényben Istent ismertük fel és azt, hogy mennyire kívánja szeretetünket. Megértettük, hogy az Úr áldozatunk árán megtéríti a bűnösöket." - Ettől kezdve kis életük mindennapjait ennek az áldozathozatalnak szentelték. Gyermeki hűséggel imádkoztak, böjtöltek, türelmesen és szolgálatkészen teljesítették kötelességüket. Az angyal felkészítette őket a Szűzanya személyes megjelenésére, amelyre 1917-ben hat ízben került sor.

A Szűzanya a harmadik jelenés alkalmával, július 13-án közölte velük a 20.századra vonatkozó sorsdöntő égi üzenetét, amely dióhéjban összefoglalja és előre jelzi mindazt, ami az elmúlt 85 év során szüleink és a mi generációnk számára történelmi osztályrészül jutott. Az üzenet így szól:

„Isten meg akarja alapítani a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy ezáltal megmentse a szegény bűnösöket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is (az I.Világháborúnak). De ha nem hagyják abba Isten megbántását, XII.Pius pápasága alatt még szörnyűbb háború következik ( a II.Világháború). Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik fel, Isten jele lesz, mert akkor a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az Egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra eljövök, s kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek, s az elsőszombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni és béke lesz. Ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni; háborúkat és az Egyház üldözését fogja előkészíteni; le fogják gyilkolni a jókat; a Szentatya sokat szenved. Több nemzet megsemmisül. A végén Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik, a Szentatya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában a hitigazság mindig megmarad…”

Ez századunk nagy üzenete, a nagy jövendölés, amelynek beteljesedése a szemünk előtt zajlott le.

Az egyház kezdetben óvatos fenntartásokkal, a hatóság nyílt ellenszenvvel fogadta a fatimai eseményeket. Akkortájt Portugáliában erősen egyházellenes, szabadkőműves kormányzat volt hatalmon, amely mindent elkövetett, hogy a jelenésekből gúnyt űzzön és az Egyháznak ott ártson, ahol lehet.

A fatimai üzenetek beteljesedése a 20. századi történelemben:

Kövessük nyomon az Ég lépéseit a mindennapok történéseiben:

1. A hatodik, utolsó fatimai jelenés alkalmával 70.000 ember gyűlt össze imádságban, hogy tanúja legyen a kis látnokok jelenlétének. Mária utolsó jelenése mindössze négy héttel a Nagy Októberi Szocialista Forradalom kirobbanása előtt zajlott le, mintegy figyelmeztetve a világot a közelgő kommunizmus jöttére, és megerősítve, felvértezve a hívő embereket az előttük álló küzdelmekre és megpróbáltatásokra.

2. Portugáliában a gyermekek és a hozzájuk csatlakozó hívők imája és áldozathozatala nyomán a szabadkőműves hatalom összeomlott, az Egyház hitélete 1918-tól kezdve felvirágzott.

3. 1929 június 13-án a Szűzanya hetedszer is megjelent Luciának, ahogy a harmadik jelenés alkalmával megígérte, s így szólt: "Elérkezett a pillanat és a jó Isten azt kéri, hogy a Szentatya a világ valamennyi püspökével együtt ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen Szívemnek. Megígéri, hogy ezáltal megmenti. Az isteni igazságosság nagyon sok lelket elkárhoztat az ellenem elkövetett bűnök miatt. Jóvátételt kérek, hozz áldozatot és imádkozz erre a szándékra". Az üzenet eljutott a Szentatyához is, de a kért felajánlásra nem került sor. A Szovjetunióban Sztálin ekkor éri el teljhatalmát és megkezdi a történelem legvéresebb és leggonoszabb tisztogató hadjáratát, milliók deportálásával és kivégzésével.

A Szüzanya újabb jelenésben panaszkodik Luciának: "Nem teljesítették kérésemet! Meg fogják bánni, de már késő lesz: akorra Oroszország elterjeszti tévtanait az egész világon, háborút és egyházüldözést fog előidézni, a Szentatya is igen sokat szenved."

4. 1938-ban Európa elérkezett a II. Világháború küszöbéhez. Beteljesedett a Szűzanya 1917-ben tett kijelentése: ”Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik fel, Isten jele lesz, mert akkor a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az Egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni.” Ez a fényjel 1938 január 25-ről 26-ra virradó éjjel egész Európában látható volt, az égboltot vörösen elborító, fizikailag megmagyarázhatatlan északi fény formájában. Vörös fénye a háború és a kommunizmus közelgő térhódítását szimbolizálta. Hat hét múlva bekövetkezett az Anschluss (a hitleri Németország bekebelezte Ausztriát) és ezzel kezdetüket vették azok a történelmi folyamatok, amelyek egy évvel később a világháború kirobbanásához vezettek.

5. Lucia ezután 1940 december 2-án levélben fordul XII. Pius pápához: „Szentatyám! A jó Isten több belső közlés alkalmával újra megismételte kívánságát s az utolsó alkalommal azt is megígérte, hogy megrövidíti a megpróbáltatás napjait, amellyel a világot gonoszságáért háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével sújtja, ha a Szentatya a világot Szeplőtelen Szívének szenteli, Oroszország külön megemlítésével, s elrendeli, hogy vele egyesülve és egy időben ugyanezt tegye a világ valamennyi püspöke…. A jó Isten a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tett felajánlásra tekintettel – amit a portugál püspökök tettek – megígéri, hogy nemzetünket ez alatt a háború alatt különös pártfogásába veszi, s ugyanebben a pártfogásban részesült volna más nemzet is, ha a mienk példájára megtette volna e felajánlást.” Portugália valóban a béke szigete maradt a II. Világháború idején.

6. XII.Pius pápa 1942 okt.31-én felajánlja a világot Mária Szeplőtelen Szívének. De már későn, és ekkor is - diplomáciai okokból - Oroszország nyílt megemlítése nélkül. 1964-ben VI. Pál pápa megújítja a felajánlást a világ valamennyi püspökének jelenlétében, de ismét Oroszország nyílt megemlítése nélkül, miközben a kommunista hatalom tovább terjeszkedik a világon.

7. Beigazolódott az a fatimai üzenet is, hogy népek semmisülnek meg. Gondoljunk mindenek előtt a hitleri holocaust borzalmaira, vagy arra, hogy Sztálin a krimi tatárokat kitelepítette és szétszórta, máig sem tudtak visszatérni szülőföldjükre. A balti államok és Tannu-Tuva önállósága a II. Világháború alatt és azt követően 50 évre megszűnt, 1950-ben Tibet kínai kommunista fennhatóság alá került.

8. 1981 május 13-án, az első fatimai jelenés 64. évfordulóján a Szent Péter téren merényletet követnek el II. János Pál pápa ellen. A Szentatya csodával határos módon megmenekül és úgy érzi, hogy megmenekülését a fatimai Szűznek köszönheti. Egy évvel később, 1982. május 13-án elzarándokol Fatimába és ünnepélyesen megújítja a Szent Szűz által kért világfelajánlást, ezúttal pontosan úgy, ahogy azt a Szűzanya kérte: Oroszország külön megemlítésével, félretéve mindenfajta diplomáciai megfontolást, amely elődeit visszatartotta a szókimondástól. Gyermeki lélekkel, minden emberi számítás és óvatoskodás nélkül, a Gondviselésbe vetett hittel vállalta a diplomáciai kockázatot, a kommunista világ haragjának Egyház ellen fordulását. - És az eredmény: a Szovjetunióban megindul a bomlás folyamata. Brezsnyev, az utolsó erős kommunista vezér 1982 novemberében meghal és rövid átmeneti időszak után jön Gorbacsov, akit a Gondviselés - talán az ő tudta és akarata nélkül - felhasznál a kibontakoztatáshoz, aki megnyitja a kaput egy új, békés Európa felé. A kommunista világrendszer felbomlik, 1989-ben Közép-Európában megbukik a kommunizmus.

9. 1991 augusztus 20-án, a moszkvai restaurációs puccs idején a Szentatya a budapesti Hősök terén több százezer aggódó hívővel együtt imádkozik, majd benső bizonyosságtól indíttatva kijelenti, hogy Oroszországban a reformoknak folytatódniuk kell! (Pontosan emlékszem a szavaira!). Másnap Moszkvában megbukott a puccskísérlet. 1991 végén a Szovjetunió végleg szétesik és Oroszország megtér, a pravoszláv egyház ismét szabadon működhet és a hívők millióit vonzza magához.

Ime, a fatimai üzenetek beteljesedése. És a szomorú tanulság: Isten hiába akarta megkímélni az emberiséget a 20. század borzalmaitól, felkínálva az engesztelés alternatíváját, Portugália kivételével a Szűzanya kérése nem talált maradéktalan elfogadásra, hosszú ideig még a legmagasabb egyházi körökben sem. De végül is a század végére Fatima reménycsillaga felragyogott, Szentatyánk kezdeményezése és vele együtt világszerte vértanúk, üldözöttek és milliók engesztelő áldozata megnyitotta az utat egy békés új korszak beköszöntéséhez.

2003 Szent.Mihály napján

Forrásanyag:

  1. P. Kondor Lajos SVD: Századunk reménycsillaga, Fatima (Második, bővített kiadás).
  2. Postulaçao, 1989. Imprimatur: Fatima, 1989 május 13, Albert püspök.
Kesselyák Péter